logo
. . .

قوانین و مقرات دنیای سرور

استفاده از خدمات این سایت منوط به پذیرش و رعایت شرایط مذکور در این توافقنامه می باشد.بدیهی است که شرکت دنیای سرور در قبال عواقب ناشی از تخلف از این شرایط هیچگونه مسئولیتی را به عهده نمی گیرد.

قوانین کلی

آخرین ویرایش سال 1400